Program ,,Bezpieczne Przedszkole"

logo_bezpieczne_przedszkole_final_samo
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich naszych przedszkolaków nasza placówka rozpoczęła we wrześniu roku szkolnego 2013/2014 realizację Ogólnopolskiego
Programu dla wychowania przedszkolnego ,,Bezpieczne Przedszkole".
Uczestnikami programu ,,Bezpieczne Przedszkole" są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz rodzice, personel przedszkola i instytucje wspierające.
Realizacja programu rozłożona jest na okres 3 lat.

Treści i zadania zawarto w 4 częściach:
1. ODPOWIEDZIALNY RODZIC
2. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
3. BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
4. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Zgodnie z założeniami programu, do zadań przedszkola należy:
• przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia
• ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
• uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
• wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych
• kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
• poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny

[p align=center]Głównym celem programu jest PRZESTRZEGANIE ZASAD POSTĘPOWANIA WARUNKUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO[/p]

Cele szczegółowe:

• poznanie najbliższego środowiska

• wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa

• rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego

• doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo - słuchowego i wyobraźni przestrzenno - czasowej, sprawności psychomotorycznej, uwagi, przewidywania następstw określonych skutków swoich działań

• kształtowanie umiejętności rozpoznania sprzętu i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego posługiwania się nimi.

• kształtowanie pojęcia "obcy", uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych

• przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami

• poznanie podstawowych zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożaru, wypadku drogowego itp)

• rozwijanie sprawności fizycznej

• wdrażanie do zdrowego trybu życia

• kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku

Treści i cele programu "Bezpieczne Przedszkole" są zgodne z obowiązującą nas Podstawą programową oraz Programami wychowania przedszkolnego w poszczególnych grupach i realizujemy je równolegle z podstawą i w/w programami.
Przedszkolowo.pl logo