Program własny TEN TAJEMNICZY ŚWIAT

,, TEN TAJEMNICZY ŚWIAT”

Program własny dla dzieci 5,6 letnich z zakresu ekologii

Danuta Fijałkowska, Marzena Karwacka


lupa

Główne założenia programu


Program ,,Ten tajemniczy świat” przeznaczony jest do realizacji dla dzieci 5, 6 letnich.
Za główny cel przyjęto uświadomienie dzieciom, że czysta woda, gleba i powietrze są jednym z warunków właściwego, zrównoważonego życia na Ziemi.
Do zrównoważenia rozwoju należy dążyć poprzez osiągniecie ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego i przestrzennego.

Myślą przewodnią oraz podstawą doboru i układu treści było poznawanie ekologicznych aspektów najbliższego otoczenia, samodzielne zdobywanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozwiązywanie problemów, dokonywanie bezpośrednich obserwacji i przeprowadzanie eksperymentów, po to, by rozwijać u dzieci zainteresowania przyrodnicze (środowiskowe), motywować je do działania oraz kształtować postawy i umiejętności badawcze w stosunku do przyrody.
Zajęcia w terenie to szczególnie wartościowe lekcje patrzenia, słuchania, mówienia i myślenia. Zbliżają one dzieci do natury, przy czym dzieci poznają praktyczną wiedzę, doświadczają emocji, radości i zaspokajają swą ciekawość.

Zasadą dominującą w tym Programie jest zasada harmonii między człowiekiem
a przyrodą, środowiskiem, w którym żyje, oraz ludźmi, którzy go otaczają. To szacunek do przyrody i świadomość, że wraz z nią tworzymy jedną spójną całość.

Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw
i zachowań, mających na celu zrozumienie świata przyrody oraz problemu środowiska.

Poprzez jego realizację dziecko zdobędzie umiejętności:
- obserwowania i opisywania składników środowiska i współzależności między nimi
- projektowanie działań mających na celu właściwe korzystanie z zasobów przyrody oraz
poprawę stanu najbliższego środowiska
- przeprowadzania i prezentowania prac badawczych
- podejmowania decyzji i działań na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego
uczestnictwa w akcjach sprzątania świata oraz znaczenia codziennych czynności
- wynikające z uczestnictwa w konkursach przyrodniczych, ekologicznych, organizowanych
przez placówki oświatowe i inne.

Efektem realizacji programu powinno być ukształtowanie takiej jednostki, która nie będzie bezmyślna, samolubna i konsumpcyjna wobec przyrody i jej zasobów, która będzie rozumiała, że jest cząstką jednej całości i w jej interesie jest dbanie o wspólne dobro jakim jest czysta Ziemia.

Treści programu ,,Ten tajemniczy świat” są zgodne z ,,Podstawą programową wychowania przedszkolnego” we wszystkich jej obszarach i zostały zgrupowane wokół następujących kręgów tematycznych:


Woda – niezwykła ciecz (źródło życia)
Gleba – świat, po którym stąpamy
Powietrze – bezcenny gaz
Ogień – światło i ciepło


Są one zbiorem planowanych czynności dziecka, które mają doprowadzić do zmian w jego rozumieniu świata, skierowaniu uwagi na rzeczy ważne i wywołaniu działań pożądanych wychowawczo. Różnorodne powiązanie różnych rodzajów wiedzy i doświadczeń stwarza większe szanse na uzyskanie przez dzieci spójnego obrazu przedmiotu i głęboko sięgającego zrozumienia materiału. Te same treści będą się powtarzać wielokrotnie umożliwiając tym samym dziecku poszerzanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności wraz ze wzrastającymi możliwościami intelektualno-percepcyjnymi.
Dobrane są tak, by były ciekawe, stymulowały do myślenia, poszukiwania i działania. Mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez potrzeby i możliwości dzieci.

x_115016_Thistle%20Girl%20432
Przedszkolowo.pl logo